Miestna akčná skupina BEBRAVA

Základná umelecká škola Dezidera Kardoša

Popis

ZUŠ Dezidera Kardoša už niekoľko desiatok rokov umelecky vychováva a vzdeláva deti a mladých ľudí v bánovskom regióne. Naším hlavným poslaním je vyhľadávať a vzdelávať talenty v oblasti hudby, tanca, výtvarného a dramatického umenia. Cieľom práce našich pedagógov je aj sústavné zveľaďovanie vkusu a výchova kultivovaného publika. Na konci nášho snaženia je v konečnom dôsledku čulý kultúrny život, ktorý významne prispieva k zvyšovaniu kvality života v Bánovciach i širokom okolí. V súčasnosti ju navštevuje viac než 500 žiakov a pôsobí na nej 28 učiteľov.

História

Škola vznikla v roku 1946, od roku 1993 je štvorodborová (hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický) v terajších priestoroch pôsobí od roku 1997, čestný názov ZUŠ Dezidera Kardoša nesie od roku 1996, pomenovaná je po významnom rodákovi z neďalekých Ostratíc - hudobnom skladateľovi Deziderovi Kardošovi.

Pozoruhodné udalosti

1. Deň otvorených dverí - séria interaktívnych koncertov pre predškolákov a žiakov mladšieho školského veku
2. Multižánrový festival Tu žijem! - podujatie prezentujúce živú kultúru mladých ľudí a umeleckých telies pôsobiacich v regióne
3. Vianočný ATUM a Novoročný koncert pedagógov školy

Služby, hlavná činnosť

Vzdelávanie v oblasti hudby, tanca, výtvarného umenia, dramatickej a multimediálnej výchovy - organizovanie koncertov pre verejnosť - aktívne pôsobenie pri vytváraní kultúrnej atmosféry v meste.

Priority v rámci MAS

Zapojenie školy do aktivít kreatívneho priemyslu, kultúrnych služieb a umeleckých ambícií mesta, regiónu a v spolupráci s partnermi aj cezhraničná spolupráca - vytváranie predpokladov pre skvalitňovanie možností prezentácie výsledkov školy v meste a jeho reprezentácia (súťaže, festivaly, výmenné pobyty) - zvyšovanie úrovne poskytovaného vzdelávania, zabezpečovanie náročných podmienok pre zvlášť nadaných žiakov.

Projekty v rámci MAS

Viacgeneračný zážitkový park a dom hier - stabilizovanie profilových podujatí (Festival Tu žijem!; ATUM a Novoročný koncert; DOD Zuš Dezidera Kardoša) - cyklus komorných koncertov a výstav pre náročného poslucháča a diváka.