Miestna akčná skupina BEBRAVA

Športový klub polície Bánovce nad Bebravou

Popis

ŠKP je otvorenou, samostatnou, nezávislou ,nepolitickou spoločenskou organizáciou, vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch. Poslaním ŠKP je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby najme príslušníkov polície a ostatných občanov v oblasti telesnej kultúry , vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť. ŠKP - je organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom organizácie je Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou. Bližšie informácie o činnosti klubu nájdete na www.skpbanovce.sk

K dnešnému dňu má registrovaných 56 členov. Z toho členskú základňu tvorí:
• 25 policajtov a policajtiek (21 mužov, 4 ženy)
• 31 civilných zamestnancov a civilov ( 6 výsluhových dôchodcov, 3 zamestnancov MV SR, 22 civilov, spolu 20 mužov a 11 žien)

Činnosť klubu riadi 9 členný výbor, ktorý od svojho založenia a doplnenia v roku 2002 resp.2009 pracuje v zložení:
predseda klubu: Mgr. Miloš ŠAGÁT - štat. zástupca
podpredseda : Mgr. Miroslav ZAŤKO - štat. zástupca
tajomník : Ing. Janka VYRGOVIČOVÁ
pokladník : Ing. Ľubomír KUTIŠ, Lenka JUDYNIOVÁ
členovia : JUDr. Milan GRZNÁR, Igor LECH, Ľubomír TREBICHAVSKY, Štefan VANČO.

História

ŠKP v Bánovciach nad Bebravou zriadený ustanovujúcou schôdzou v roku 1998 vykonáva do dnešného dňa aktívne svoju činnosť. Len v roku 2014 usporiadal vyše desať športovo-kultúrno spoločenských akcii nielen pre členov ŠKP, ale aj pre občanov okresu Bánovce nad Bebravou a širokého okolia.

Pozoruhodné udalosti

1. Usporiadané športové akcie - turnaje, zájazdy a iné.
2. Rekonštrukcia a prestavba telocvične.
3. Kultúrno spoločenské akcie Ples polície, MDD, Sv.Mikuláš a ďalšie.

Služby, hlavná činnosť

ŠKP má zaregistrovaných a aktívnych 6 krúžkov a to:
- mini futbalový,
- strelecký,
- turisticko-lyžiarsky,
- tenisový,
- stolnotenisový krúžok,
- krúžok kulturistiky ŠKP - zabezpečuje tatiež rekonštrukciu a prestavbu telocvične, ktorú dostalo od mesta do dlhodobého prenájmu v roku 2010.

Priority v rámci MAS

Zabezpečenie vycviku príslušníkov PZ, ako aj rozvoj športu a kultúry členov ŠKP a občanov mesta Bánovce nad Bebravou.

Projekty v rámci MAS

Dokončenie prestavby a rekonštrukcie telocvične na ulici Školská 27, ktorú poskytlo mesto Bánovce nad Bebravou v roku 2011 do dlhodobého prenájmu ŠKP. Po jej dokončení bude telocvičňa slúžiť členom ŠKP, ako aj občanom mesta a okresu Bánovce nad Bebravou.