Miestna akčná skupina BEBRAVA

Obec Veľké Chlievany

Popis

Je začlenená do TSK, vzdialená od okresného mesta Bánovce nad Bebravou 3,5 km juhozápadným smerom. Územím preteká vodný tok Inovec. Rozloha obce je 482 ha s vybudovanou infraštruktúrou a s počtom obyvateľov 479 patrí medzi malé vidiecke sídla s bohatou históriou s kultúrnou pamiatkou kostolom sv. Kataríny Alexandrijskej, kultúrno spoločenským dianím so zachovávaním tradícií: Fašiangy, MDD, Betlehemské svetlo...
Obec Veľké Chlievany je obcou s kvalitným životným prostredím pre harmonický život všetkých kategórií obyvateľov. Je začlenená do Združenia obcí mikroregiónu Bánovecko, RZMOSP, ZMOS.

História

Osídlená približne v 9. – 10. storočí. Prvá písomná zmienka z roku 1276 z čias vlády Matúša Čáka Trenčianskeho s názvom obce ako Hleulan, z roku 1323 ako Maior villa Holewna, z roku 1398 ako Helwen, z roku 1439 ako Nag Helwen, z roku 1472 Chliewen, z roku 1501 Chlewan, z roku 1773 Welke Hlevany, z roku 1786 Welke Chlewani, z roku 1864 Nagy Helvenyi a od roku 1919 Veľké Chlievany.
Vlastníci katastra: Zoborský kláštor, Trenčianske panstvo. Po smrti Matúša Čáka Trenčianskeho sa časť dostáva do rúk cirkevných inštitúcií, menšiu časť vlastnili drobní zemania zo susedných dedín.

Pozoruhodné osobnosti

- Juraj Palkovič *24.4.1763 †21.1.1835 - prvý prekladateľ BIBLIE do bernolákovskej slovenčiny,
- Cyril Marián Guniš *10. 4.1901 †24.8.1974 - jazykovedec, piarista,
- Ferdinand Guniš *27.04.1919 †10.07.2003 pedagóg, literát, redaktor,
- Jozef Pihík *1.4.1890 † 21.06.1956 primáš, hudobný skladateľ a textár.

Služby, hlavná činnosť

Zabezpečuje všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov. Utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov. Riadne hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaním obci do užívania na základe rozpočtu obce. Obstaráva a schvaľuje územný plán, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života. Zabezpečuje verejný poriadok. V záujme rozvoja obce spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, s občianskymi združeniami DHZ, ZO JDS a inými právnickými ako aj fyzickými osobami pôsobiacimi v obci ako aj mimo nej.

Priority v rámci MAS

- začlenenie obce do siete turistických trás pre cyklo, hipo i pešiu turistiku v regióne;
- zvýšenie atraktivity životného prostredia – kanalizácia, ČOV, zberný dvor, miestne komunikácie;
- zhodnotenie prírodného, kultúrneho a historického bohatstva obce a jej okolia;
- podchytenie spoločenského potenciálu organizácií pôsobiacich v obci a okolí, sociálna a spoločenská oblasť - rozvoj vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít.

Projekty v rámci MAS

- budovanie a rozvoj environmentálnej infraštruktúry obce,
- budovanie a rekonštrukcia voľno-časových zariadení, miestnych komunikácií, proti povodňových opatrení,
- budovanie cyklistických chodníkov, oddychovej zóny rekonštrukcia zberného dvora,
- výmena oplotenia parku,
- rekonštrukcia športového areálu s oplotením,
- prezentácia obce v kultúrno-spoločenských a športových podujatiach.